กลับหน้ารวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2/2560
24 ธ.ค. 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ฟรี)

 

ญาติผู้ดูแล สำรองที่นั่งได้ที่

 

1. คุณกรรณิกา จันทร์ฉาย

โทร. 086-990-4207

Email: azthai2013@gmail.com

 

2. อาจารย์สมทรง จุไรทัศนีย์

โทร. 089-777-1148

Email: ramascu@hotmail.com

 

ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400